Regulamin

Regulamin rezerwacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie  http://rezerwacje.triapart.pl/ oraz portali rezerwacyjnych i sprzedaży telefonicznej lub mailowej.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednoczenie zawarcie Umowy Najmu Apartamentów między Go Emc2 Sp. z o.o. działającą pod nazwą handlową TriApart ®, a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą TriApart ®
 3. Go Emc2 Sp. z o.o. działającą pod nazwą handlową TriApart ® z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 69/38, 80-257 Gdańsk , będąca stroną umowy wynajmu krótkoterminowego, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.
 4. Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej  http://rezerwacje.triapart.pl/, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy/dobowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.
 5. Gość – osoba fizyczna lub prawna, będą stroną umowy wynajemu krótkoterminowego apartamentu, będącego w dyspozycji TriApart ®

 DOKONYWANIE REZERWACJI

Nasi Goście mogą dokonywać rezerwacji apartamentów w następujący  sposób:

 1. Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej  http://rezerwacje.triapart.pl/. Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej po uiszczeniu zaliczki w wybranej stawce cenowej  w wysokości min. 30% od razu po dokonaniu rezerwacji . Brak wpłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji.
 2. Poprzez wysłanie maila na adres info@triapart.pl, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.  Następnie otrzymacie Państwo ofertę specjalną  wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi na które należy wpłacić 30% zaliczki. Aby rezerwacja otrzymala status gwarantowanej, zaliczkę należy dokonać w ciągu 24h. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. Poprzez portale rezerwacyjne takie jak Booking.com, Air Bnb, Hotels.com, Trivago, itd.

 ZMIANY W REZERWACJI I POLITYKA REZYGNACJI

 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wylącznie za pośrednictwem pracowników TriApart ®. Gość informuje telefonicznie TriApart ® o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeżeli z przyczyn obiektywnych będzie to nie możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki
 2. Brak wpłaty zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa w terminie krótszym niż 14 dni przyjazdem, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

 ZMIANY LUB ANULOWANIE TEZERWACJI PRZEZ TriApart ®

 1. Zmiana rezerwacji przez firmę TriApart ® jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez TriApart ®. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas TriApart ®zaproponuje Gościowi pobyt w innym terminie albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej zaliczki.
 2. TriApart ®zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienie apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zamianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma TriApart ®ma obowiązem zwrotu Gościowi pobraną zaliczkę.

 PŁATNOŚĆ

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przelewem internetowym poprzez system płatności na stronie http://rezerwacje.triapart.pl
 2. Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy TriApart ®
 3. Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie http://rezerwacje.triapart.pl
 4. Przelewy24.pl / Karty płatnicze: Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 

CENY

 1. Wszystkie ceny oferowane przez TriApart ®są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem
 3. Opłata uiszczana przez Gościa nie zawiera: opłaty klimatycznej oraz opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)
 4. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.
 5. Opłata nie obejmuje dodatkowych usług takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, łóżeczko dziecięce, pobyt zwierzęcia, sprzątanie na życzenie Gościa.
 6. Na życzenie Gościa TriApart ® może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury.
 7. Za zameldowanie w godzinach od 20:00 do 21:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, zameldowanie po godz. 21:00 – 00:00 w kwocie 100 PLN, zamledowanie 00:00-05:00 w kwocie 250 zł

 ZASADY POBYTU

 1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia TriApart ® o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed data przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godz. 16:00  dnia przyjazdu i trwa do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
 3. Zameldowanie odbywa się bezpłatnie w godz. od 16:00 do 20:00. Za zameldowanie w godz. 20:00-21:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, a za zameldowanie po godz. 21:00 pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN.
 4. Zameldowanie oraz przekazanie kluczy odbywa się w pod wybranym adresem zarezerwowanego apartamentu. Wszelkie szczegóły zameldowania i przekazania kluczy wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną  przez pracownika TriApart ® lub uzgadniane telefonicznie. NIE MA możliwości uzgodnienia wcześniejszego zameldowania wcześniej niz w dniu przyjazdu co wynika z logiki pracy serwisu sprzątającego.
 5. Wymeldowanie odbywa się do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
 6. Konkretna godzina wyjazdu i zwrot kluczy kluczy ustalane są z pracownikem TriApart ®. Gość zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz wynieść śmieci po zakończeniu pobytu.
 7. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku TriApart ® zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej strarty oraz do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub do potrącenia równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.
 9. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejścowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 10. Gość otrzymuje 1 komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą w wysokości 200PLN za dorobienie pilota i 200 pln za dorobienie kluczy.
 11. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach 22:00 do 06:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do TriApart ®z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca TriApart ® ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 12. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia pobytu zwierzęcia w apartamencie, oraz uiszczenia opłaty za jego pobyt. 
 13. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w nieniejszym regulaminie TriApart ®ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usnunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.
 14. TriApart ®nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terernie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma TriApart ®jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 15. TriApart ® nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 16. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu TriApart ® ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200PLN/doba.
 17. TriApart ® nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi  lub wykończeniowymi jakieho mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytułowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy TriApart ®, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 18. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 500 PLN.
 19. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.]
 20. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pracowników TriApart ®  (zwłaszcza po godz. 21:00) naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 150 zł za godzinę + koszty dojazdu.

 UMOWA NAJMU

Umowa najmu zawarta pomiędzy TriApart ® a Gościem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Gościa.

 ZWIERZĘTA DOMOWE

TriApart ® dopuszcza  pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi  100 PLN za całość pobytu. Z opłaty wyłączone są psy rasy Yorkshire Terier.

 ZASADY REZERWACJI ONLINE

 1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

DEPOZYT

1. Depozyt  zabezpieczny jest na potrzeby zniszczeń lub i kradzieży oraz celowego zniszczenia lokalu lub jego wyposażenia
2. W przypadku płatności kartą (w zależności od serwisu w którym jest dokonawyna rezerwacja takie jak triapart.pl, airbnb.pl booking.pl, tripadvisor.com lub każdy inny przez który zostanie dokonanan rezerwacja) depozyt jest blokowany przez opertara sewrisu na czas pobytu i zwalniany po jego zakończeniu. 
3. Przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem karty kredytowej zostaje zabezpieczona kwota depozytu lub w przypadku różnych operatorów zabezpioczony numer karty na poczet zniszczeń, kradzieży lub trwałych uszkodzeń lokalu lub jego wyposażenia.