Regulamin

Regulamin rezerwacji

 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie  http://rezerwacje.triapart.pl/ oraz portali rezerwacyjnych i sprzedaży telefonicznej lub mailowej.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednoczenie zawarcie Umowy Najmu Apartamentów między Go Emc2 Sp. z o.o. działającą pod nazwą handlową TriApart ®, a klientem, na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 2. Niniejsze warunki korzystania z apartamentów stanowią integralną część umowy najmu Apartamentu, zawartej pomiędzy Gościem a firmą TriApart ®
 3. Go Emc2 Sp. z o.o. działającą pod nazwą handlową TriApart ® z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 69/38, 80-257 Gdańsk , będąca stroną umowy wynajmu krótkoterminowego, na pobyt wypoczynkowy, turystyczny lub biznesowy.
 4. Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany na stronie internetowej  http://rezerwacje.triapart.pl/, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy/dobowy w celach wypoczynkowych, turystycznych lub biznesowych.
 5. Gość – osoba fizyczna lub prawna, będą stroną umowy wynajemu krótkoterminowego apartamentu, będącego w dyspozycji TriApart ®

 

 1. Rezerwacja 

Nasi Goście mogą dokonywać rezerwacji apartamentów w następujący  sposób:

 1. Poprzez system rezerwacyjny on-line, który jest umieszczony na stronie internetowej  http://rezerwacje.triapart.pl/. Rezerwacja otrzymuje status rezerwacji gwarantowanej po uiszczeniu zaliczki w wybranej stawce cenowej  w wysokości min. 30% od razu po dokonaniu rezerwacji . Brak wpłaty rezerwacyjnej oznacza anulowanie rezerwacji.
 2. Poprzez wysłanie maila na adres info@triapart.pl, wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.  Następnie otrzymacie Państwo ofertę specjalną  wraz z kosztem pobytu oraz danymi bankowymi na które należy wpłacić 30% zaliczki. Aby rezerwacja otrzymala status gwarantowanej, zaliczkę należy dokonać w ciągu 24h. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. Poprzez portale rezerwacyjne

 

Zaliczka wpłacona po wskazanym terminie, przywraca rezerwacje, o ile TriApart 

dysponuje dostępnym apartamentem.

 

 1. Zmiany w rezerwacji i polityka rezygnacji
 1. Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wylącznie za pośrednictwem pracowników TriApart ®. Gość informuje telefonicznie TriApart ® o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić. zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian rezerwacji, jeżeli z przyczyn obiektywnych będzie to nie możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki
 2. Brak wpłaty zaliczki oznacza anulowanie rezerwacji.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem, Gościowi nie przysługuje zwrot zaliczki.
 4. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa w terminie krótszym niż 14 dni przyjazdem, nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

 

 1. Zmiany lub anulowanie rezerwacji przez TriApart ®
 1. Zmiana rezerwacji przez firmę TriApart ® jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wynajęcie apartamentu przez TriApart ®. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez organ władzy państwowej, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie Apartamentu przez dostawcę: prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas TriApart ®zaproponuje Gościowi pobyt w innym terminie albo odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej zaliczki.
 1. TriApart ®zastrzega sobie możliwość, w przypadku awarii lub zdarzeń losowych w apartamencie, udostępnienie apartamentu zamiennego o parametrach podobnych do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody na zamianę apartamentu, umowa ulega zmianie a firma TriApart ®ma obowiązem zwrotu Gościowi pobraną zaliczkę.

 

 1. Płatność

Gość może dokonać płatności na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przelewem internetowym poprzez system płatności na stronie http://rezerwacje.triapart.pl
 2. Przelewem bezpośrednim na rachunek bankowy TriApart ®
 3. Kartą płatniczą – poprzez system płatności na stronie http://rezerwacje.triapart.pl
 4. Przelewy24.pl / Karty płatnicze: Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 
  Ceny
 1. Wszystkie ceny oferowane przez TriApart ®są wyrażone w PLN i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Obliczenie należności za zarezerwowane usługi następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem
 3. Opłata uiszczana przez Gościa nie zawiera: opłaty klimatycznej oraz opłaty za sprzątanie końcowe (pościele, ręczniki, galanteria hotelowa)
 4. Opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewania) są wliczone w koszt pobytu.
 5. Opłata nie obejmuje dodatkowych usług takich jak: transfer z lotniska, dodatkowa wymiana bielizny pościelowej oraz ręczników, łóżeczko dziecięce, pobyt zwierzęcia, sprzątanie na życzenie Gościa.
 6. Na życzenie Gościa TriApart ® może wystawić fakturę, za uprzednim zaznaczeniem takiego życzenia wraz z podaniem danych do faktury.
 7. Za zameldowanie w godzinach od 20:00 do 21:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, zameldowanie po godz. 21:00 – 00:00 w kwocie 100 PLN, zamledowanie 00:00-05:00 w kwocie 250 zł

 

 1. Zasady pobytu
 1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia TriApart ® o godzinie swojego przyjazdu najpóźniej na 1 dzień przed data przyjazdu. Powiadomienia można dokonać telefonicznie lub mailowo.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się standardowo o godz. 16:00  dnia przyjazdu i trwa do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
 3. Zameldowanie odbywa się bezpłatnie w godz. od 16:00 do 20:00. Za zameldowanie w godz. 20:00-21:00 pobierana jest opłata w wysokości 30 PLN, a za zameldowanie po godz. 21:00 pobierana jest opłata w wysokości 100 PLN.
 4. Zameldowanie oraz przekazanie kluczy odbywa się w Recepcji pod adresem: Sopot, Aleja Niepodległości 677 lub pod wybranym adresem zarezerwowanego apartamentu . Wszelkie szczegóły zameldowania i przekazania kluczy wysyłane są wraz z potwierdzeniem rezerwacji drogą elektroniczną  przez pracownika TriApart ® lub uzgadniane telfeonicznie. Po godzinach otwarcia biura (10:00-18:00), Goscie melduja sie samodzielnie, a szczegolowe instrukcje przekaze personel przed zameldowaniem.
 5. Wymeldowanie odbywa się do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
 6. Konkretna godzina wyjazdu i zwrot kluczy kluczy ustalane są z pracownikem TriApart ®. Gość zobowiązany jest pozostawić obiekt w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 7. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z apartamentu jakichkolwiek jego elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do apartamentu.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia I urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W tym przypadku TriApart ® zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej strarty oraz do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe lub do potrącenia równowartości poniesionych strat z pobranej kaucji.
 9. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejścowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem.
 10. Gość otrzymuje 1 komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Gość zostaje obciążony kwotą w wysokości 200PLN.
 11. Gość jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach 22:00 do 06:00 zabronione jest wszelkie zachowanie zakłócające wypoczynek mieszkańców. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do TriApart ®z powodu zachowania Gościa w apartamencie, osoba reprezentująca TriApart ® ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 12. Gość zobowiązany jest do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba że uzgodniono inaczej z TriApart ®.
 13. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w nieniejszym regulaminie TriApart ®ma prawdo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usnunięcia klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi w asyście Policji.
 14. TriApart ®nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terernie apartamentu w okresie pobytu Gościa. Firma TriApart ®jest w pełni zwolniona z takiej odpowiedzialności.
 15. TriApart ® nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 16. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu TriApart ® ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji lub nałożyć karę w wysokości 200PLN/doba.
 1. TriApart ® nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi  lub wykończeniowymi jakieho mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytułowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od firmy TriApart ®, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 1. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia – za jego złamanie Gość zostaje obciążony kwotą 500 PLN.
 1. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godz. 14:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę.]
 1. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pracowników TriApart ®  (zwłaszcza po godz. 21:00) naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 150 zł za godzinę + koszty dojazdu.

 

 1. Umowa najmu

Umowa najmu zawarta pomiędzy TriApart ® obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leży wyłącznie w gestii Gościa.

 

 1. Zwierzęta domowe

TriApart ® dopuszcza w wybranych apartamentach pobyt właściciela ze zwierzęciem w wynajmowanym apartamencie. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi  100 PLN za pobyt.

 

ZASADY REZERWACJI ONLINE

 1. REZERWACJA
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
  2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.
 3. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. Kaucja - depozyt

1. Depozyt / Kaucja zabezpieczna jest na potrzeby zniszczeń lub i kradzieży oraz celeoego zniszczenia lokalu lub jego wyposażenia
2. Depozyt / Kaucja - w przypadku płatności kartą w zależności od serwisu w którym jest dokonawyna rezerwacja takie jak triapart.pl, airbnb.pl booking.pl, tripadvisor.com lub każdy inny przez który zostanie dokonanan rezerwacja, depozyt / kaucja jest zablokowane przez opertara sewrisu okres pobutu, po zakończonym pobydzie depozyt / kaucja zostaje zwolniona
3. Przy dokonywaniu rezerwacji za posrednictwem karty kredytowej w zależności od serwius zostaje zabezpieczona kowota kaucji depozyutu lub w przypadku różnych operatorów zabezpioczony numer karty na poczet zniszczeń, kradzieży lub trwałych uszkodzeń lokalu lub jego wyposażenia.